Kompenzační bonus 25.000,- pro OSVČ

Kompenzační bonus 25.000,- pro OSVČ

Jak doručit žádost finanční správě?

První a nejjednodušší možnost je odeslání emailu na zveřejněnou e-mailovou adresu finančního úřadu místně příslušného ke správě Vaší daně z příjmů. Postup je následující:

 

 • Vyplněnou žádost v souboru PDF vytiskněte - ke stažení zde Žádost
 • Podepište vytištěnou žádost.
 • Podepsanou žádost naskenujte na Vašem skeneru nebo mobilním telefonem podepsanou žádost vyfoťte, tak aby byl text na kopii podepsané žádosti na fotografii čitelný,
 • Soubor scan/fotografii odešlete jako přílohu na předmětný email. Správný email naleznete přímo na žádosti. Do předmětu emailu uveďte „Žádost o kompenzační bonus pro OSVČ“.
 • Mějte na paměti, že velikost souboru je omezena na 4 MB.
 • Nyní jste podali Vaši žádost.
 • Upozornění
  • Zkontrolujte si, že Vámi zadaný email příslušného finančního úřadu je správný a souhlasí s emailem uvedeným na žádosti.
  • Neposílejte žádosti na žádný jiný email, než je zveřejněný email územního pracoviště příslušného finančního úřadu.

Pokud preferujete plně elektronickou možnost podání, tedy nechcete tisknout formulář, můžete vyplněnou žádost v souboru PDF vložit do své datové schránky a odeslat do datové schránky finančního úřadu místně příslušného ke správě Vaší daně z příjmů (kontakty zdePDF soubor).

Pokud máte uznávaný elektronický podpis, můžete také podat Vaši žádost bez nutnosti tisku. Žádost v souboru PDF nahrajte jako obecnou písemnost na Daňovém portále finanční správy (odkaz zde). Obecnou písemnost můžete podepsat svým elektronickým podpisem nebo tzv. přihlašovacími údaji datové schránky.

Další možností je vyplněnou žádost odeslat poštou na Váš místně příslušný finanční úřad nebo jej navštívit osobně a vyplněnou žádost tam odevzdat na podatelně v úředních hodinách: Po a St 8:00 – 11:00 hodin, nebo vhodit do sběrného boxu (kontakty zdePDF soubor). Na finančních úřadech budou připraveny sběrné boxy v hodinách od 8:00 do 17:00 hod. v pracovních dnech.

V případě podání žádosti prostřednictvím zástupce využijte Žádost s doložkou pro zástupce (PDF souborZIP soubor).

Emailové adresy správců bonusu naleznete zde.

Pokyny k vyplnění žádosti naleznete zde.

 

Zdroj: https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/kompenzace-osvc/Zadost-pro-OSVC/Zadost-interaktivni-PDF

 

Co musí OSVČ splnit v žádosti o příspěvek 25 tisíc?

* Musí jít o osobu samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové pojištění (typicky živnostník, samostatný zemědělec, autor nebo umělec, znalec, tlumočník, veterinář, lékař, poskytovatel zdravotní péče, architekt, daňový poradce a podobně).

* Vykonávaná činnost je činností hlavní. Může jít i o činnost vedlejší, pokud však OSVČ současně nevykonává zaměstnání, ale třeba pobírá invalidní nebo starobní důchod, je na mateřské nebo rodičovské dovolené, pečuje o zdravotně postiženou osobu, nebo jde o studenta připravujícího se na budoucí povolání.

* OSVČ byla aktivní ke dni 12. března 2020. Případně může jít také o OSVČ, jejíž činnost byla přerušena kdykoliv po 31. srpnu 2019 (sezónní podnikání).

* OSVČ prohlásí, že nemohla tuto činnost zcela nebo z části vykonávat nad míru obvyklou, a to v důsledku ohrožení zdraví souvisejícím s výskytem koronaviru nebo krizových opatření vlády (a to zejména z některého z důvodů, jako je nutnost uzavřít provozovnu nebo omezit její provoz, karanténa OSVČ nebo jejího zaměstnance, péče o dítě, omezení poptávky po výrobcích nebo službách poskytovaných OSVČ či omezení nebo ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon činnosti)

* Splnění těchto skutečností doloží žadatel čestným prohlášením.

* Podpora bude vyplacena oproti vyplněné žádosti. Jednoduchá jednostránková žádost obsahuje čestné prohlášení o splnění podmínek pro vznik nároku na kompenzační bonus a číslo bankovního účtu, na kterou má být částka odeslána.

* Žádosti podáváte směrem k finančním úřadu, kde jinak podáváte daňové přiznání k dani z příjmů. Žádosti se podávají ideálně elektronicky, tedy emailem, přes Daňový portál – Elektronická podání pro Finanční správu či datovou schránkou. Lze je podat i v listinné podobě, tedy poslat poštou, zanést na úřad, kde jsou umístěny speciální sběrné boxy.

* Částka je 25 tisíc korun jednorázově, tj. 500 Kč za každý den, kdy jsou splňovány podmínky pro přiznání bonusu. Pokud osoba po nějakou dobu nesplňuje uvedenou podmínku (např. nebyla po celou dobu OSVČ), bonus se odpovídajícím způsobem krátí.

* Žádosti jsou přijímány od 9. dubna a podat se musí nejpozději do 30. června, jinak nárok na bonus zaniká. Pokud podáte žádost před skončením období, za které se bonus vyplácí (tj. před koncem dubna 2020), odpovídáte za to, že se uvedené údaje nezmění.

Zdroj: MF ČR